Viden om evaluering

Arbejdet med evaluering omfatter to forhold, der skal afstemmes med hinanden:

  • Vurderingskriterierne for, at aktivitetens resultatet (udtryksformen) opfylder læringsmålet
  • En beskrivelse af evalueringens form – den måde, hvorpå underviseren undersøger og vurderer, hvorvidt kriterierne er opfyldt.

Evaluering er principielt kendetegnet ved tre skridt, der dækker over:

  1. formulering af kriterier
  2. gennemførelse af undersøgelse
  3. vurdering af resultater

I praksis betyder det, at evaluering begynder med formulering af kriterier, fortsætter med gennemførelse af undersøgelse og slutter med vurdering af, hvorvidt undersøgelsens resultater lever op til de på forhånd formulerede kriterier og dermed til læringsmålet.

Vurderingskriterier er relateret til SOLO taksonomien, idet vurderingen fortæller noget om hvor komplekst kursisten kan arbejde. Fx: hvor sikker virker kursisten i sin fremlæggelse, er der brugt flere relevante formler i regneark, eller har kursisten løst opgaverne korrekt.

Evalueringsformen omfatter valg af evalueringsværktøj: Fx sidemandsretning af en besvarelse, observationer af hvad kursisten har skrevet på tavlen og lign. Formen vælges ud fra de tegn, man skal kunne se, for at konstatere om læring har fundet sted og på hvilket kompleksitetsniveau, den har fundet sted.

Kriterier

Vurderingskriterier er primært rammesat af læringsmålet og udtryksformen. Til sammen viser læringsmål og udtryksform, hvad der skal læres, og hvordan det lærte kommer til udtryk. Læringsmålet peger ikke i sig selv på, hvordan læringen kommer til udtryk, og udtryksformen peger ikke i sig selv på, hvad der skal læres. En konkretisering af dette forhold er vurderingskriteriet: hvad skal der konkret til for at læringsmålet er opfyldt, og hvordan kommer det til udtryk. Dette er altså tegn på læring.

Evalueringens form: undersøgelse og vurdering

Der findes mange måder at evaluere læringsudbytte på. Vælg den evalueringsform, som passer til de igangsatte aktiviteter og de planlagte læringsmål.

Evaluering, der består af undersøgelse og vurdering, kan finde sted på et utal af måder alt efter karakteren af det, der skal undersøges. Hvad der skal undersøges er givet ved vurderingskriteriets formulering. Jo mere entydig og konkret vurderingskriteriet er beskrevet, desto mere oplagt bliver det at vælge evalueringens form. At beskrive evalueringens form er dermed et spørgsmål om at afgøre, hvordan det er praktisk muligt at undersøge og vurdere opfyldelsen af de formulerede vurderingskriterier.

Eksempel på beskrivelse af evaluering og tegn på læring

Undersøgelse:
Observation af, hvorvidt kursisten får udarbejdet en oversigt, som er klar og i en overskuelig form.

Vurderingskriterier (tegn på læring):

  • kursisten har valgt et fornuftigt værktøj til oversigten.
  • Oversigten er overskuelig


Undersøgelse:

Stikprøvekontrol af om kursisten har mindst tre værktøjer med i oversigten.

Vurderingskriterier (tegn på læring):

  • Kursisten har 1, 2, 3 flere værktøjer på oversigten


Undersøgelse:

Rundspørge på holdet om hvilke spildtyper de har fundet.

Vurderingskriterier (tegn på læring):

  • At kursisterne ikke bare gentager hvad andre har sagt
Afgør om læringsmålene er nået

Når aktivitetens resultat (udtryk) ligger klar og underviseren har undersøgt og vurderet resultatet i forhold til læringsmålene, sker der en direkte tilbagemelding til kursisten. Denne tilbagemelding skal ske i et letforståeligt og direkte sprog, og handler om, hvad læringsudbyttet er i forhold til læringsmålet. Kommunikationen skal virke til at opfylde et enkelt formål: bevidstgørelse af det faktiske læringsudbytte hos kursisten selv.