Forløb med model for dokumentation af læringsudbytte.

I forløbet med model for dokumentation af læringsudbytte, skal du arbejde med tre konkrete øvelser, som knytter sig til modellens tre dele – Mål, aktiviteter og evaluering. Øvelserne har til formål at gøre dig i stand til, at tilrettelægge hele eller dele af din undervisning, med fokus på kursisternes læringsudbytte.

Arbejdet med dokumentation af læringsudbytte er ikke ensbetydende med, at du som underviser ikke kan have andre mål for din undervisning (undervisningsmål, sociale mål, individuelle mål). Modellen og heraf øvelserne skal udelukkende hjælpe dig med at tilrettelægge din undervisning med fokus læringsmål og kursisternes læringsudbytte.

De tre dele af modellen som du skal arbejde med, er nærmere beskrevet under modellen på siden.

Målet med øvelserne er at du kan:

  • Tilrettelægge hele eller dele af din undervisning med udgangspunkt i læringsmål
  • Kan vurdere kursisternes læringsudbytte
  • Kan synliggøre kursisternes egen læring gennem aktiviteter og evaluering

Øvelse nr. 1 – Fra AMU mål til læringsmål

I den første øvelse skal du tage udgangspunkt i dit AMU-mål, som er baggrunden for kurset.

Du skal i første omgang se på dit AMU-mål og hvordan AMU-målet kan inddele din undervisning i emner. Emnerne danner udgangspunkt for formulering af læringsmålene. Læringsmålene beskrives på baggrund af dine emner. Der kan godt være flere læringsmål til hvert emne.

Et læringsmål kan formuleres som, at kursisten kan præsentere sine arbejdsopgaver med anvendelse af korrekt ordforråd, fra AMU-kurset jobrelateret fremmedsprog, eller at kursisten kan beskrive og eksemplificere brugen de fem Lean principper, fra AMU-kurset Lean intro

Når læringsmålene er formuleret, skal de efterfølgende kvalificeres med verber og niveauer beskrevet gennem SOLO taksonomien.
Du kan bruge skemaet nedenunder til at arbejde med de forskellige dele af ”Mål”

Øvelse nr. 2 – Fra læringsmål til læringsaktiviteter

I denne øvelse skal du beskrive de aktiviteter du som underviser sætter i spil i din undervisning, og som skal gøre kursisterne i stand til at opnå læringsmålet. Aktiviteterne udvælges på baggrund af dine målbeskrivelser og beskrives i to dele: Hvordan aktiviteten skal foregår (arbejdsform), samt hvordan du identificerer tegn på læring (udtryksform)

Arbejdsformen kan have mange forskellige udtryk, alt efter det taksonomiske niveau og læringsmålets formulering. Hvis kursisten skal kunne præsentere korrekt anvendelse af ordforråd (jobrelateret fremmedsprog), kunne arbejdsformer fx være et underviseroplæg om de relevante ord, øvelsesopgaver omkring brug af ordene, ligesom kursisterne skal have mulighed for at vise sit ordforåd i den rette kontekst. Det kunne fx være gennem en fremlæggelse.

I eksemplet ovenover fra jobrelateret fremmesprog, arbejder kursisterne selv med at øve de specifikke ord, men de kunne med fordel også arbejde sammen, om fx at øve ordene over for hinanden.

Den anden form som skal være med til at beskrive aktiviteten er udtryksformen. Udtryksformen beskriver, hvordan aktiviteten kan dokumenteres og gøres synlig, så det er muligt for underviseren at vurdere om kursisten har opnået et læringsudbytte.

Udtryksformer kan beskrives inden for tre kategorier:

  • Dialog og samtale, hvor underviseren både kan lytte på afstand eller spørge uddybende for at undersøge hvor kursisten befinder sig ift. målet
  • Demonstrerede viden og færdigheder, som underviseren kan iagttage kursistens demonstration af, samt
  • Konkrete produkter, som underviseren kan analysere processen i at lave og selve produktet som et resultatet af aktiviteten

Hvis vi igen skal tilbage til forgående eksempel vil arbejdsformerne fordre flere udtryksformer. Det kan være underviseren som hører de enkelte kursister i brugen af ordene de har øvet, hvor underviseren løbende spørger uddybende (Udtryksform 1). Det kan også være gennem samtaler på holdet, hvor de taler med hinanden og underviseren observerer samtalerne (udtryksform 2)

Aktiviteterne skal beskrives, så det også er tydeligt for kursisten, hvorfor aktiviteterne er relevante ift. læringsmålene og derved læringsudbyttet.

I skemaet nedenunder kan du formulere de to aktivitetsformer, som knytter sig til de relevante emner og læringsmål.

Øvelse nr. 3 – Fra læringsaktivitet til evaluering

I denne øvelse skal du beskrive, hvordan du vil evaluere om kursisterne har nået det opstillede læringsmål. Evalueringen skal beskrives i to dele; kriterier og evalueringsform

Kriterier er en formulering af det du som underviser, ønsker at deltagerne skal vise og om deltagerens adfærd lever op til læringsmålets beskrivelse. Kriterierne er sammenhængen mellem det formulerede læringsmål og de tegn på læring du ønsker at se.

I eksemplet fra jobrelateret fremmedsprog kunne kriteriet beskrives som, at kursisterne har et flydende sprog, hvor de inddrager relevante ord om deres arbejdsopgaver.

Evalueringsform beskriver, hvordan underviseren på baggrund af aktiviteterne og kriterierne, kan sige at deltagerne har opnået et læringsudbytte. Evalueringsformer er det punkt som binder mål, aktiviteter og evaluering sammen i modellen.

I en evaluering af læringsmålet fra jobrelateret fremmedsprog, vil underviseren skulle vurdere kriterierne og udtryksformen samt observere dem gennem en samtale eller via en fremlæggelse.

I skemaet nedenunder kan du formulere, hvordan du vil evaluere om kursisterne har opnået et læringsmål