Kursets læringsmål

Indledning

Læringsmål er et middel til at lette implementeringen af målorienteret undervisning, og dermed ikke et mål i sig selv.

Læringsmål anvendes af undervisere som redskab ved planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsaktiviteter/-forløb. Læringsmål kan tillige anvendes af den enkelte lærende i undervisningssituationer, hvor personlige læringsmål er styrende for en læreproces.

Det er væsentligt at stille krav til formuleringen af læringsmål. Læringsmål skal være klare, dvs. konkrete, indbyrdes forenelige, målelige og i mange situationer også tidsbestemte.

Et andet væsentligt krav er, at læringsmål skal være rettet mod kursisten, dvs. i et sprog og med et indhold som forstås af den konkrete målgruppe, således at denne kan anvende målene til afklaring af, om ”de har lært det, de skulle”.

Læringsmål bliver på den måde et værktøj for kursisten til afklaring af, om vedkommende er parat til at arbejde med nye og andre undervisningsaktiviteter /-forløb eller om kursisten skal arbejde mere med stoffet.

Beskriv læringsmål

Udviklingen af læringsmål har en nogenlunde fast procedure. Der tages udgangspunkt i kursets Amu-mål og emner. Progressionen er således:

I arbejdet med at udvikle og formulere læringsmål kan nedenfor viste progression anvendes.

1. Overvej forudsætninger hos kursisterne

 • Hvad ved og kan de i forvejen?
 • Kan alle kursisterne forstå og indse det første mål i rækken af læringsmål?
 • Hvordan sikrer du, at det første mål og tilhørende vurderingskriterium (tegn på læring) inden for den nærmeste udviklingszone, (NUZO) hos alle deltagerne?

2. Begynd overvejelser om vurderingskriterier

 • Vurderingskriterier er:
  • … en beskrivelse af et adfærdsmønster, som vi ønsker eleven skal blive i stand til at demonstrere” (Keiding 2014: 387)
 • Vurderingskriterier er den beskrivelse, hvorudfra kursisten kan bedømme og konkretisere sin egen succes: ”Jeg lærer noget i undervisningen. Det er meningsfyldt at få undervisning”.
 • Det er det tegn, som underviseren kan se hos kursisten, og som viser, at læringen er i gang og danner grundlag for feedback og feed forward.

3. Vurderingskriterier er
(uddybende gennemgang findes under menupunktet evaluering)

 • Det du leder efter, når du underviser (signaler fra kursisten om udbytte af undervisningen)
 • Det kursisten kan gøre eller sige, som udslag af din undervisning (kognitiv tilvækst)
 • Det der giver kursisten succesoplevelser (”Jeg dur til noget”. ”Aha er det sådan det hænger sammen!”)
 • Det der konkretiserer og beskriver undervisningens effekt (hvilken betydning har det haft for kursisten, at han eller hun nu har haft undervisning med dig i en periode?)
 • Læringsmålet er fælles og vurderingskriterierne kan differentieres i forhold til den enkelte kursist

4. Differentiering af vurderingskriterier

 • Læring er hierarkisk. Avanceret forståelse (”refleksioner over, kritisk stillingstagen til”) er betinget af mere grundlæggende færdigheder fra de tidligere taksonomiske niveauer som viden om og kendskab til.
 • Derfor bruger vi en læringstaksonomisk inddeling af vurderingskriterier (Bloom). Bloom kan bruges alene eller sammen med fx SOLO taksonomien, som også kan bruges alene.
Opsummering

Læringsmål er mål med undervisningen, som beskrives af underviseren. I beskrivelsen af et læringsmål indgår der taksonomi (her vist med Bloom), indikation af hvilke læringsaktiviteter der fører til læringen, indikation for hvordan man kan vurdere om læring er i gang og målet er nået (også kaldet tegn på læring her anvendes SOLO taksonomien) samt indikation af hvilken type feedback og feed forward der kan anvendes. Læringsmålene er derud over tydelig i deres formulering, de er målbare og udtrykt så de evt. kan deles med kursisterne.

Sådan kan du udarbejde en plan for dit kursus:
Eksempel på generaliseret læringsmål:

Når kurset er færdigt forventes kursisten at kunne:

Anvende (Bloom niveau 3) basale metoder og resultater (SOLO fler-strenget) inden for …. til at løse opgaver om: ….

Argumentere (Bloom niveau 5) for valg og veje (SOLO relationelt)  i opgaveløsningen.

Formulere (Bloom niveau 2) korrekte argumenter (SOLO en-strenget).

Gengive (Bloom niveau 1) fagets terminologi og symbolsprog (SOLO en-strenget).