Læringsmål og feedback

Feedback handler om kommunikation mellem dig og kursisten. Kommunikationens formål er at gøre kursisten bevidst om, hvor vedkomne er i forhold til at nå læringsmålet. Det er i kraft af feedback, at du kan bidrage til at gøre kursisten bevidst om sit eget læringsudbytte.

I modellen indgår tre formål for feedback:

 1. deling af læringsmål med kursisten, herunder deling af vurderingskriterier (feed up)
 2. støtte kursisten i løbende at reflektere over læringsudbyttet indtil nu (feed forward)
 3. gøre kursisten bevidst om eget læringsudbytte i forhold til kursets mål (feedback)
Introducer kurset ved at præsentere læringsmål og aktiviteter

Et kursus kan introduceres på flere måder med flere forskellige perspektiver for øje. Her lægger vi op til at introducere kurset for kursisterne ved at præsentere læringsmålene og redegøre for dem i sammenhæng med AMU-målets kursusbeskrivelse, kursets emner og de taksonomiske niveauer, målene er indplaceret på. Dermed får kursisterne et overblik og tydelig retning for deres deltagelse.

Dine læringsmål kan med stor fordel deles med kursisterne når, I begynder på kurset.  

Deling af læringsmål giver kursisterne mulighed for at forudsige, hvad deres præstationer skal indeholde. Deling giver et væsentligt incitament for at gøre mål og kriterier for målopfyldelsen tydelig og klar, for at kursisterne kan forstå disse og afstemme deres forventninger herefter. Delingen af læringsmål har også betydning for den løbende feedforward og feedback, fordi kursisterne har en afstemt forventning om niveauet, de skal nå. At nå sine mål giver selvtillid og lyst til at arbejde med mere udfordrende opgaver.

Så ved at dele dine læringsmål og vurderingskriterier med kursisterne opnår du at:

 • Kursisten oplever øget selvtillid pga. oplevelse af succes i undervisningen (jeg nåede målet)
 • Kursisten får overblik ift. undervisningsforløbet (hvad er det du ønsker af mig?) (hvilken vej skal jeg vælge?)
 • Du får indsat alle læringsmål i en sammenhæng, som giver mening for kursisten. Ellers er det tvivlsomt, om der kan ske nogen læring.
 • Hensynet til kursisternes forudsætninger indpasses i forløbet.
 • Meningsfulde sammenhænge for dine kursister, fordi de har mulighed for at se, hvor og hvordan, det de skal lære, kan bruges og hvordan det hænger sammen med det, de allerede kan. Du skaber altså her basis for transfer af viden, autensitet og meningsfuldhed i forhold til kursistens virkelighed
 • Målene fremstår konkrete for både dig og dine kursister, og alle kan tydeligt se, hvad de skal nå. Det bliver dermed helt klart, hvad dine kursister kan forvente at kunne efter kursusforløbet.
 • Kursisterne selv kan være med til at arbejde med deres mål og selv tage ansvaret for deres læringsforløb. Det kræver, at målene er realistiske. Det vil sige, at de skal matche de muligheder, som kursisten reelt har for at lære det ønskede.
 • Kunne bruge tegn på læring, som er et begreb for hvad du skal holde øje med hos dine kursister på deres læringsvej. Tegn kan være meget konkrete, (fx er løsningerne korrekte), men kan også være mindre konkrete og dermed udtryk for et indtryk du får i løbet af undervisningen.

Alle ovenstående punkter kan du inddrage i din feedback til kursisterne.

Kursisterne kan også selv være med til at give sig selv feedback.

Eksempel på kursistens egen vurdering af kompleksitet efter SOLO taksonomien:

Kursisten ”træder tilbage” og reflekterer over sin læring indtil nu. Kursistens udtalelser om sig selv kan give dig en idé om, hvor vedkomne er i læringsforløbet.

Før strukturelt Jeg er ikke sikker på om …
En-strenget Jeg har én idé om, hvordan jeg vil …
Fler-strenget Jeg har flere idéer til, hvordan jeg kan …
Relationelt Jeg har flere idéer til, hvordan det kan løses, og jeg har set på løsningerne i sammenhæng med …
Abstrakt Jeg har flere idéer til, hvordan det kan løses, og jeg har set på løsningerne i sammenhæng. Jeg har opdaget, at jeg kan sætte det sammen på en helt anden måde.
Tegn på læring – Solo Taksonomi om mulig feedback
Taksonomisk
niveau
Tegn på læring:

Den måde kursisten arbejder på og måden arbejdet bliver udført på.

(Det du ser/observerer)

Uddybende observation af tegn på læring:

Hvordan er kvaliteten af udførelsen og hvordan kan den evt. forbedres. Forbered feedback

Behov for vejledning
Abstrakt

 

 

Arbejder sikkert nøjagtigt, omhyggeligt og effektivitet, hver gang

Har en sammenhængende og overbevisende optræden

Kompetencen beherskes således at viden, færdigheder og holdningsmæssige komponenter er højt udviklede og integrerede.

Refleksion er en central del af kompetencen.

Kompetencen er sikker, koordineret og tilpasset den aktuelle situation og koncentreret om det aktuelle problem.

Handlingen udføres med et sikkert håndelag.

Opfanger signaler og anvender dem i det faglige skøn.

Handlinger og kommunikation er flydende, ligeværdige og sammenvævede.

Kræver et minimum af bevidst opmærksomhed.

Optræder overbevisende og afslappet – og bruger kun lejlighedsvis eller i det skjulte meget energi på udførelsen.

Prioriterer hensigtsmæssigt i forhold til anvendelse af tidsmæssige og menneskelige ressourcer.

Uden vejledning
Relationel Arbejder:

sikkert, nøjagtigt, omhyggeligt og effektivt, hver gang

Skelner klart mellem væsentligt og uvæsentligt.

Arbejder videre med at integrere kompetencen og opfanger signaler og input og anvender dem i det faglige skøn.

Opgaven gennemføres koordineret og overbevisende overfor kendte problemstillinger. Prioriterer tid og øvrige ressourcer fornuftigt.

Lejlighedsvis behov for før- og eftervejledning.
Fler-strenget Arbejder rimeligt sikkert, nøjagtigt og omhyggeligt, hver gang.

Kan foretage effektive valg og udarbejde gode løsninger.

Optræder meningsfuld i løsningssammenhænge

Delvis øvet. Behøver mere øvelse mhp. at kunne se de mulige løsninger i større sammenhæng.

Behøver støtte til teoretiske og praktiske overvejelser om valg mellem flere mulige løsninger.

Skal arbejde på at være helt overbevisende i sine valg og fremtræden.

Behøver fortsat at fokusere på opgavens gennemførelse, koordinering og evt. reduceret tidsforbrug og fejl.

Hyppigt behov for før-, under- og eftervejledning og lejlighedsvis behov for demonstration og støtte.
En-strenget Arbejder sikkert, dog ikke på egen hånd.

Har kun en måde at løse opgaver på

Arbejder nøjagtigt for at kopiere det lærte og kan være ret effektiv inden for én løsningsmulighed.

Behøver øvelse for at få automatiseret viden.

Behøver støtte til teoretiske og praktiske overvejelser mhp. at skelne væsentligt fra uvæsentligt og for at kunne tage ansvar for det videre forløb.

Behøver støtte til at arbejde videre på at fremtræde sikkert og overbevisende.

Behøver øvelse mhp. opgavens gennemførelse, koordinering og mindsket tidsforbrug.

Vedvarende behov for mundtlig vejledning og hyppige behov for demonstration.
Præ-strukturelt Arbejder usikkert og usammenhængende.

Gennemføre ikke en tildelt handling uden hjælp.

Behøver teoretiske og praktiske overvejelser mhp. at skelne væsentligt fra uvæsentligt for at kunne tage ansvar for en aktuel situation eller problemstilling.

Har behov for at arbejde med at opnå sikker, overbevisende og sammenhængende fremtræden.

Behøver megen øvelse mhp. at gennemføre en handling sikkert og koordineret.

Vedvarende behov for mundtlig vejledning og demonstration.